به گزارش مرآت؛ ایرج مصطفوی ابراز داشت: پهنه خشکسالی بر اساس  شاخص ” SPEI ” یا بارش، تبخیر و تعرّق استاندارد شده اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی شاخص‌ ” SPEI “یا بارش، تبخیر و تعرّق استاندارد شده در تعیین پهنه خشکسالی در دوره یکساله نشان می‌دهد ۳۱.۱ درصد پهنه استان سمنان در وضعیت خشکسالی بسیار شدید و ۳۷.۷ درصد وسعت استان در وضعیت خشکسالی شدید قرار دارد.
وی تصریح کرد: براساس شاخص «بارش، تبخیر و تعرّق استاندارد شده» طی دوره یکساله حدود هشت درصد  پهنه استان سمنان در وضعیت نرمال و ترسالی و بقیه مناطق استان در وضعیت خشکسالی است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان اظهار داشت: میانگین دمای هوای فصل بهار سال ۱۴۰۱ استان ۲۱.۷ درجه سانتیگراد بود که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۲۰.۶ درجه بود، ۱.۱ درجه افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۳.۴ درجه ثبت شد،  ۱.۷ درجه سانتیگراد کاهش داشت.
مصطفوی افزود: میانگین دمای هوا در سال آبی جاری(مهر ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۱) در حدود ۱۴.۷ درجه سانتیگراد بود که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۳.۷ درجه سانتیگراد بود، حدود یک درجه افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۹ درجه سانتیگراد ثبت شد، حدود ۰.۲ درجه کاهش داشت.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: بیشترین دمای ثبت شده در خرداد ماه ۱۴۰۱، در منطقه احمدآباد به میزان ۴۲.۴ درجه سانتیگراد و کمترین دما  مربوط به فولادمحله به میزان یک درجه زیرصفر بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان خاطرنشان کرد که میانگین بارش سال آبی( ۱۴۰۰-۱۴۰۱) در مدت ۹ ماهه از مهر ماه سال گذشته تا پایان بهار امسال، ۵۹.۸ میلی متر بود که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۱۶.۸ میلی متر بود، حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مرآت، اداره کل هواشناسی استان سمنان دارای ۹ ایستگاه سینوپتیک، ۱۵ ایستگاه اقلیم شناسی و ۵۰ ایستگاه باران‌سنجی در نقاط مختلف است.

نوشته ٩٢ درصد پهنه استان سمنان در وضعیت خشکسالی قرار دارد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: