این خیرگمنام که خود در کودکی طعم فقر و محورمیت را چشیده است،کمک به محرومین را وظیفه ذاتی هر انسانی در نظام آفرینش خداوند می داند.

1397033009494145414481024 - پزشک خیر گمنام در گفتگو با مرآت:

همدلی و انسانیت مرزبندی شغلی ندارد/ همه باید مرهم آلام فقرا باشند

انسان های سخاوتمند در هرلباس و نقشی یاری گر محرومان جامعه هستند ودرپس نقش های قالبی  دنیایی خود دلی به وسعت دریا برای بخشش ،جود و احسان دارند.

این افراد دست با واسطه خداوند بر سر انسان های محروم جامعه هستند و به نوعی برگزیده شده اند برای انکه گره گشای دردی از محرومین باشند.

امورز به سراغ پزشک خیری رفتیم که دایره و وسعت کارخیر او از سرپرستی ایتام تا ویزیت رایگان و خدمت در مناطق محروم است، اما به هیچ عنوان تمایلی به شناخته شدن ندارد.

پزشکی که خود طعم فقر و تنگدستی را در کودکی چشیده و از این سنین در کنار درس خواندن مجبوربه کار کردن بوده است و از این رو طعم فقر را به خوبی درک می کند و کمک به نیاز مندان را به نوعی  یاد اور دوران کودکی خود می داند.

این پزشک خیر، در تعریف واژه نیکوکاری گفت: بزرگی و بخشش به روح انسان ها برمی گردد و بخش بزرگی از ان فطری است که در بسترمحیط مناسب پرورش می یابد وبه نظر بنده تمام ما انسان ها برای دستگیری و حمایت از همدیگر پابه عرصه زندگی گذاشته ایم.

وی مالکیت مالی را برای افراد قائل نیست و دراینباره  می گوید: به نظر من تمام درامدی را که ما کسب می کنیم متعلق به صاحب اصلی دنیا و خداوند است و ما تنها واسطه ای هستیم که باید آن را به دست نیازمندان برسانیم و ازسوی دیگر به تصور بنده درامد مالی ما همانند آبگیری است که اگر در جریان نباشد ومحصور باشد فاسد می شود.

این خیر گمنام در پاسخ به سوال خبرنگار مرات که تصور نمی کنید کارخیر و ویزیت رایگان جایگاه شغلی شما را تهید کند پاسخ داد؟ تمام مرزبندی های شغلی بهانه ای برای ما انسان ها است و اعمال خیر خواهانه به نظر بنده هیچ ارتباطی به جایگاه و رتبه اجتماعی انسان ها ندارد و به افکار و روح بلند ما برمی گردد و اگر فردی بخیل باشد در هر شغلی و با هر وضعیت مالی  این چنین است.

این پزشک خیر اذعان کرد: تمام کارهای من انجام وظیفه ای بیش نبوده است و من خود را به عنوان یک انسان و نه پزشک موظف به کار خیر می دانم واز سوی دیگر در مورد خلقت و جایگاه خود در نظام آفرینش دنیا بسیار تفکر می کنم و اعمال خیرخواهانه خود را اول از همه لطف خداوند و بعد نتیجه و محصول تفکر و بینش عمیق می دانم.

اما این خیر گمنام گریزی هم به آسیب شناسی وضعیت فقر در جامعه زد و افزود: متاسفانه با وجود موسسات نیکوکاری فراوان در جامعه اما همچنان آمار فقر رو به رشد است که این موضوع نشان می دهد شناسایی دقیقی ازنیازمندان واقعی در جامعه وجود نداردو یا بسیاری ازخیرین به این موسسات اعتماد لازم را ندارند.

وی همچنین معتقد است: شناسایی نیازمند واقعی در شرایط حال حاضر جامعه کار بسیار دشواری است و بسیاری از افراد که تقاضای کمک دارند متاسفانه نیازمند نیستند و با صحنه سازی از تکدی گری و اعتماد انسان ها به عنوان عنوان شغلی برای کسب در آمد سو استفاده می کنند.

این پزشک خیر در نهایت اذعان کرد: با وجود خیرین بسیار در جامعه اما همچنان شاهد گسترش تکدی گری هستیم و باید به نظر بنده این افراد نیازمند سازماندهی شوند  نه به عنوان سربار جامعه بلکه به عنوان پتانسیل و نیروی فعال انها را در شغل های مناسب به کار گیری کرد.

انتهای پیام/ک