به گزارش مرآت، آقای نظری، شهروند خوش ذوق سمنانی با ابتکاری در آبیاری توانسته تاکستانی با هشت درخت در پشت بام‌ خود ایجاد کند. این تاکستان امسال ۳۰۰ کیلو‌گرم محصول داده و آقای نظری با توجه به همزمان شدن زمان برداشت و عید غدیر،  همه انگورها را بین همسایگان و رهگذران توزیع کرد این شهروند
نوشته انگور ؛ عیدی غدیری شهروند سمنانی به همسایگان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، آقای نظری، شهروند خوش ذوق سمنانی با ابتکاری در آبیاری توانسته تاکستانی با هشت درخت در پشت بام‌ خود ایجاد کند.
این تاکستان امسال ۳۰۰ کیلو‌گرم محصول داده و آقای نظری با توجه به همزمان شدن زمان برداشت و عید غدیر،  همه انگورها را بین همسایگان و رهگذران توزیع کرد
این شهروند هشت سال پیش با کاشت هشت درخت انگور و پرورش و هدایت درختان به پشت بام خود توانست تاکستانی در پشت بام خود ایجاد کند.
آبیاری این تاکستان با آب پس از شست و شوی میوه و‌سبزی ، وضو گرفتن و از این دست پساب انجام می شود .

نوشته انگور ؛ عیدی غدیری شهروند سمنانی به همسایگان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.