به گزارش خبرنگار مرآت، به مناسبت هفته حجاب و عفاف، برنامه میقات حلقه های صالحین با محوریت عفاف و حجاب و با تاثیر پذیری از غدیر با حضور بسیجیان  د رمصلی سمنان برگزار شد. احمد ریواده، معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان و تعدادی از مسئولین استان و شهرستان سمنان از این برنامه بازدید کردند.
نوشته اجتماع حلقه های صاحین در مصلی سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

photo 2022 07 15 17 43 06 300x146 jMRVoI - اجتماع حلقه های صاحین در مصلی سمنان

به گزارش خبرنگار مرآت، به مناسبت هفته حجاب و عفاف، برنامه میقات حلقه های صالحین با محوریت عفاف و حجاب و با تاثیر پذیری از غدیر با حضور بسیجیان  د رمصلی سمنان برگزار شد.

احمد ریواده، معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان و تعدادی از مسئولین استان و شهرستان سمنان از این برنامه بازدید کردند.

نوشته اجتماع حلقه های صاحین در مصلی سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.