به گزارش مرآت، روز عرفه از اعیاد عظیم است اگر چه به اسم عید نامیده نشده و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و سفره‌های جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده است.
نوشته فلسفه روز عرفه اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، روز عرفه از اعیاد عظیم است اگر چه به اسم عید نامیده نشده و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و سفره‌های جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده است.

نوشته فلسفه روز عرفه اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.