طی احکام جداگانه‌ای از سوی رضا اردکانیان وزیر نیرو، اعضای جدید هیات مدیره شرکت توانیر منصوب شدند.هم چنین قائم مقام توانیر و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر نیز تغییر کردند.

به گزارش برق نیوز، طی احکام جداگانه‌ای از سوی رضا اردکانیان وزیر نیرو، اعضای جدید هیات مدیره شرکت توانیر منصوب شدند.
بر این اساس  محمدحسن متولی زاده به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل و  مجتبی نیک روش، علی اصغر اسماعیل نیا، مصطفی رجبی مشهدی و محمودرضا حقی فام به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت توانیر منصوب و معرفی شدند.

علی اصغراسماعیل نیا مدیرکل قبلی دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی‌سازی وزارت نیرو بجای داودمنظور بعنوان قائم مقام توانیر منصوب شد.  وی دارای دکتری اقتصاد بوده و سابقه حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت مدیریت شبکه برق ایران را دارد که بعنوان عضو جدید هیئت مدیره معرفی گردید.مصطفی رجبی مشهدی، معاونت قبلی راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران و عضو اسبق هیئت مدیره این شرکت بجای مجیدفرمد معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر، در ترکیب جدید هیئت مدیره توانیر قرار گرفت.

معاونت تحقیقات و منابع انسانی و معاونت هماهنگی توزیع و معاونت هماهنگی انتقال توانیر هنوز جای خود را حفظ کردند.

سید زمان حسینی که یکی از شانس‌های اصلی مدیر عاملی توانیر بوده است اکنون در ساختار جدید در هیئت مدیره توانیر وجود ندارد.

Shares: